Bài tập về Phản ứng Nhiệt Nhôm và Cách giải – Hóa 12 chuyên đề

Bạn đang xem: Bài tập về Phản ứng Nhiệt Nhôm và Cách giải – Hóa 12 chuyên đề tại thcsdongphucm.edu.vn

Phản ứng nhiệt nhôm là loại phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao giữa nhôm với oxit hoặc các chất khác, phản ứng này tỏa nhiều nhiệt và tạo ra các nguyên tố kim loại.

Phản ứng nhiệt nhôm thường dùng để điều chế các kim loại trung bình và yếu (yếu hơn Al trong dãy điện hoá của kim loại). Hãy cùng tìm hiểu cách giải các bài toán về phản ứng thu nhiệt của nhôm qua bài viết dưới đây.

I. Cách giải bài toán nhôm có phản ứng nhiệt

• Phản ứng nhiệt nhôm:

Al + Oxit kim loại Nhôm Oxit + Kim Loại

(hỗn hợp X) (hỗn hợp Y)

• Tính tổng quát:

2yAl + 3MxOy yAl2O3 + 3xM

M là những kim loại có tính khử trung bình và yếu (sau nhôm trong dãy điện hóa các kim loại).

• Các phản ứng nhiệt nhôm thường gặp

2yAl + 3FexOy yAl2O3 + 3xFe

• Các tình huống có thể xảy ra:

– Hiệu suất phản ứng H = 100% (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Nếu cho sản phẩm phản ứng với dung dịch kiềm có loại H2 thì sản phẩm có Al, Fe và Al2O3 dư.

– H < 100% (phản ứng không hoàn toàn). Khi đó sản phẩm có Al dư, Al2O3, FexOy dư, Fe.

• Thường dùng:

– Định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng hỗn hợp trước phản ứng = tổng khối lượng hỗn hợp sau phản ứng

– Định luật bảo toàn thừa số (phân tử khối của nguyên tử).

II. bài tập phản ứng nhiệt nhôm

* Bài tập 1: Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với Fe3O4 thu được chất rắn A và nhiệt khối lượng của nhôm tăng 0,96(g). Cho A phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít khí (dktc), (giả thiết các phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%). Tính khối lượng của A?

* Câu trả lời:

Phản ứng nhiệt nhôm:

8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe

– Khối lượng nhôm tăng lên chính là khối lượng nguyên tố oxi nên theo đề bài ta có:

nO (trong Al2O3) = 0,96/16 = 0,06(mol).

– Vì 1 mol Al2O3 có 3 mol nguyên tử O nên:

nAl2O3 = (1/3).nO= (1/3).0,06= 0,02(mol).

– Theo phương trình phản ứng: nFe = (9/4).nAl2O3 = (9/4).0,02 = 0,045 (mol).

– Hỗn hợp A phản ứng với NaOH dư sinh ra khí H2. Chứng tỏ rằng sau phản ứng thu nhiệt nhôm, nhôm còn lại:

Và theo đề bài ta có: nH2 = V/22,4 = 0,672/22,4 = 0,03(mol).

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + (3/2)H2↑

0,02 0,03(mol)

Theo PTPR số mol Al dư là: nAl (dư) = (2/3).nH2 = (2/3).0,03 = 0,02(mol)

Vậy khối lượng của A là: mA = mAl dư + mFe + mAl2O3

= 0,02.27 + 0,045.56 + 0,02.102 = 5,1 (g).

* Bài tập 2: Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Tính m?

* Câu trả lời:

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m trước pư = msau p

mAl + mFe2O3 = msau p

⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mét vuông

Vậy khối lượng chất rắn sau phản ứng là: m = 56,1(g).

* Bài tập 3: Dùng m gam Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Bao nhiêu nhôm đã được sử dụng?

* Câu trả lời:

– Phương trình phản ứng nhiệt nhôm:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

2x xx(mol)

-Theo đề bài khối lượng oxit giảm đi 0,58 g nên ta có:

mFe2O3 – mAl2O3 = 0,58g

⇔ 160x – 102x = 0,58g

58x = 0,58

⇔ x = 0,01 mol.

⇒ Số mol nhôm tham gia phản ứng là: nAl = 2x = 2.0,01 = 0,02(mol).

Vậy khối lượng nhôm đã dùng là: mAl = 0,02.27 = 0,54g.

* Bài tập 4: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 phản ứng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng đều là 100%; O = 16; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56).

* Câu trả lời:

– Khi cho hỗn hợp X tác dụng với NaOH (chỉ có Cr2O3 và Al2O3 phản ứng) ta được các phương trình hoá học sau:

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2+ H2O

– Vì Fe2O3 không phản ứng với dung dịch kiềm nên khối lượng chất rắn còn lại là Fe2O3.

Theo đề bài ta có: mFe2O3 = 16 gam ⇒ nFe2O3 = 16/160 = 0,1(mol).

– Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm X:

Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr (1)

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe (2)

– Theo đề bài, số mol Al đã phản ứng là: nAl = 10,8/27 = 0,4(mol).

– Theo phương trình p(2) khi cân bằng số mol thì nAl = 2.nFe2O3 = 0,2(mol).

⇒ Số mol Al tham gia phản ứng ở phương trình (1) là:

nAlpe(1) = 0,4 – 0,2 = 0,2(mol).

Suy ra: nCr2O3 = (1/2)nAl p(1) = 0,1(mol) → m = 15,2 gam

Vậy phần trăm khối lượng crom oxit trong hỗn hợp là: %mCr2O3 = 15,2/41,4 = 36,71%.

* Bài tập 5: Nung m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn X. X phản ứng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đkc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y thu được 39 gam kết tủa. Tính m?

* Câu trả lời:

Theo đề bài ta có:

nH2 = 0,15 (mol); nAl(OH)3 = 0,5 (mol) nAl = 0,5(mol)

– Từ đề bài suy ra thành phần của hỗn hợp rắn X gồm: Fe, Al2O3 (x mol) và Al dư (y mol).

– Các phản ứng hóa học xảy ra:

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑ (1)

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] (2)

CO2 + Na[Al(OH)4] → Al(OH)3↓ + NaHCO3 (3)

– Ta có: nH2 = 0,15(mol) theo PTPU (1) ⇒ nAl dư = y = 0,1(mol ).

– Theo định luật bảo toàn hệ số đối với Al:

nAl (trong Al2O3) + nAl (dư) = nAl (trong Al(OH)3)

mà nAl (trong Al2O3) = 2nAl2O3 = 2x nên có:

2x + y = 0,5 ⇒ x = 0,2 mol;

– Theo định luật bảo toàn thừa số đối với O:

nO(Fe3O4) = nO(Al2O3) = 3nAl2O3 = 0,2.3 = 0,6 (mol)

⇒ nFe3O4 = (1/4).nO = (1/4).0,6 = 0,15 (mol).

– Theo định luật bảo toàn hệ số đối với Fe:

nFe = 3nFe3O4 = 3.0,15 = 0,45(mol).

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m = mFe + mAl2O3 + mAl (dư)

⇒ m = 0,45.56 + 0,2.102 + 0,1.27 = 48,3 (g).

* Bài tập 6: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng là 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Đem hòa tan hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít khí H2 (dktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm?

* Câu trả lời:

– Phương trình phản ứng nhiệt nhôm:

2Al + Fe2O3 1643269379w0np699v4g Al2O3 + 2Fe

– Sau phản ứng cho hỗn hợp rắn tác dụng với dd NaOH, có khí thoát ra, suy ra có Al dư.

Vậy hỗn hợp rắn: Fe, Al2O3, Al (dư) và Fe2O3 (nếu dư).

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mX = m(chất rắn hòa tan) – m(chất rắn không tan)

⇒ m(chất rắn tan) = mX – m(chất rắn không tan) = 21,67 – 12,4 = 9,27g

Trong đó m(chất rắn hòa tan) = mAl(dư) + mAl2O3

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

– Theo đề bài: nH2 = 2,016/22,4 = 0,09(mol)

– Theo đẳng thức (1) ta có:

nAl (dư) = (2/3).nH2 = (2/3).0,09 = 0,06(mol).

⇒ mAl(dư) = 0,06.27 = 1,62g.

⇒ mAl2O3 p = m(rắn tan) – mAl(dư) = 9,27 – 1,62=7,65 (g).

⇒ nAl2O3(p) = 0,075mol.

⇒ nAl(pư) = nFe(sp) = 2.nAl2O3(pư) = 0,075.2 = 0,15 mol

Chúng ta có:

m(rắn không tan) = mFe(sp) = mFe2O3(nếu dư)

⇒ mFe2O3 (nếu dư)=12,4 – 0,15.56 = 4g

⇒ nFe2O3 dư = 4/160 = 0,025 mol;

⇒ nAl (ban đầu) = nAl (pư) + nAl (dư) = 0,15 + 0,06 = 0,21(mol)

⇒ nFe2O3 (ban đầu) = nFe2O3 (pư) + nFe2O3 (dư) = 0,075 + 0,025 = 0,1(mol)

Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì Al dư → Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm theo lượng Fe2O3.

⇒ H = (0,075/0,1).100% = 75%

Vậy hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là 75%.

* Bài tập 7: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt FexOy (trong điều kiện không có không khí) thu được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH (dư) thấy có 8,4 lít (đktc) Khí H2 (ở ptc) thoát ra và còn lại phần không tan Z. Hòa tan 1/2 lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì thấy có 13,44 lít khí SO2 (ở đtc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm khối lượng Al2O3 trong Y và công thức oxit sắt?

* Câu trả lời:

– Theo đề bài ta có: nH2 = 8,4/22,4 = 0,375 (mol);

nSO2(1/2 Z) = 13,44/22,4 = 0,6(mol).

nSO2(cả Z) = 2.0,6 = 1,2 (mol);

– Theo đề bài, thành phần chất rắn Y gồm: Fe, Al2O3, Al dư và phần không tan trong Z là Fe;

– PTPƯ khi hòa tan Y trong dung dịch NaOH (chỉ có Al phản ứng sinh khí hiđro).

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑

– Theo PTPO và tính ra ta có: nH2 = 0,375 mol.

→ nAl dư = (2/3)nH2 = (2/3).0,375 = 0,25 mol;

2Fe + 6H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

– Theo đề bài ta có: nSO2 = 1,2 mol;

Theo PTPU thì: nFe = (2/3).nSO2 = (2/3).1,2 = 0,8 mol;

Vậy khối lượng nhôm oxit: mAl2O3 = mY – mFe – mAl (dư)

⇒ mAl2O3 = 92,35 – 0,8.56 – 0,25.27 = 40,8 gam.

⇒ nAl2O3 = 40,8/102 = 0,4 mol;

– Theo định luật bảo toàn thừa số đối với O:

⇒ nO(FexOy) = nO(Al2O3) = 3.nAl2O3 = 3.0,4 = 1,2 mol;

– Có x:y = 0,8:1,2 = 2:3

⇒ Công thức của oxit sắt là Fe2O3

– Vậy khối lượng của Al2O3 là 40,8 gam và công thức của oxit sắt là Fe2O3.

Hi vọng bài viết Bài tập phản ứng nhiệt của nhôm và dung dịch trên đây giúp ích cho các bạn. Mọi góp ý và thắc mắc các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ghi nhận và hỗ trợ, chúc các bạn học tập tốt.

Bản quyền bài viết này thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết Bài tập về Phản ứng Nhiệt Nhôm và Cách giải – Hóa 12 chuyên đề có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài tập về Phản ứng Nhiệt Nhôm và Cách giải – Hóa 12 chuyên đề bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài tập về Phản ứng Nhiệt Nhôm và Cách giải – Hóa 12 chuyên đề của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Tả cây ăn quả mà em thích (Dàn ý - 12 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

Viết một bình luận