Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất 2023

Bạn đang xem: Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất 2023 tại thcsdongphucm.edu.vn

Đơn khiếu nại về việc chậm thi hành án là văn bản do tư nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu cơ quan thi hành án xem xét lại hành vi của tư nhân, tổ chức thi hành án khi có căn cứ cho rằng chủ thể này đã chậm thi hành án mà không có lý do chính đáng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Mẫu đơn khiếu nại thi hành án dân sự mới nhất 2023 và cách viết sẽ có trong bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

1. Mẫu đơn khiếu nại thi hành án dân sự là gì?

Khiếu nại về thi hành án dân sự là việc đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án dân sự yêu cầu người có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đơn khiếu nại việc chậm thi hành án dân sự là biểu mẫu có thông tin, nội dung khiếu nại việc chậm thi hành án dân sự.

Bạn đang đọc mẫu đơn khiếu nại thi hành án dân sự mới nhất 2023

Đơn khiếu nại chậm thi hành án là văn bản do tư nhân, tổ chức, cơ quan sử dụng để yêu cầu cơ quan thi hành án xem xét lại hành vi của tư nhân, tổ chức thi hành án khi có căn cứ cho rằng chủ thể này chậm thi hành án mà không có lý do chính đáng. xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Mẫu đơn khiếu nại thi hành án dân sự mới nhất 2023

>>> Tải Mẫu đơn khiếu nại hoãn thi hành án dân sự 2023 mới nhất tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN TRỄ THI HÀNH ÁN

(L/B: LƯƠNG VĂN LINH chậm thi hành án theo quyết định/bản án số 01 của TAND quận Cầu Giấy)

– Căn cứ Luật Khiếu nại 2011;

– Căn cứ Luật Thi hành án dân sự 2008

– Căn cứ Bản án/Quyết định số: 01 của Hội đồng thành phố của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy

Kính gửi: Cơ quan THADS quận Cầu Giấy

(Tên cơ quan có trách nhiệm thi hành án theo Bản án/Quyết định của Tòa án)

-Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

Họ và tên: HÀ THỊ HỒNG

Năm sinh: 1980

Số chứng minh nhân dân: 28364631

Do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2018

Địa chỉ thường trú: Nam Đàn – Nghệ An

Hiện trú tại: Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: 0972123123

Là người phải thi hành án theo Bản án/Quyết định số 01 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy ngày 10/4/2023

Tôi xin trình bày vụ việc như sau:

(Mô tả sự kiện dẫn đến việc viết đơn khiếu nại)

Căn cứ quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự:

“Điều 36. Ra quyết định thi hành án

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Thời hạn ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu là 05 ngày. làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành phần bản án, quyết định sau đây:

a) Tiền phạt, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí;

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

c) Tịch thu sung công quỹ nhà nước, tịch thu và tiêu hủy tang vật, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;

đ) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sử dụng vốn nhà nước;

đ) Quyết định áp dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Quyết định xử lý việc khất nợ của Tòa án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định tại điểm đ khoản này thì phải ra ngay quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định tại điểm e khoản này thì phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

3. Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên, chức vụ người ra quyết định; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ra bản án, quyết định; tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người phải thi hành án; phần nghĩa vụ thi hành án; thời hạn tự nguyện thi hành án.”

Và nội dung Bản án/Quyết định số: 01 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy ngày 10/4/2020

Tôi nhận thấy, ông/bà. TRẦN THỊ NHUNG

sinh năm 1990

Là: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy

Đã có hành vi chậm thi hành án theo nội dung bản án/quyết định số 01 nêu trên cũng như quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự mà không có lý do chính đáng. Điều này xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án (tôi).

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị cơ quan tổ chức thi hành án theo Quyết định/Bản án số 01 cho Ông: LƯƠNG VĂN LINH Sinh năm: 1985

Địa chỉ thường trú: Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội

Hiện trú tại: Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội

Là người phải thi hành án theo nội dung bản án/quyết định số: 01

Với các gợi ý sau: (đưa ra các gợi ý mà bạn muốn đối tượng giải quyết khiếu nại thực hiện)

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn làm đơn khiếu nại thi hành án dân sự:

– Điền đầy đủ các thông tin trong đơn

– Ghi rõ nội dung (lý do) làm đơn

– Cơ sở pháp lý

– Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

– Đề nghị anh/chị tổ chức thi hành án theo quyết định/bản án số.

– Hiện cư trú tại:

– Là người phải thi hành án theo bản án/quyết định số.

– Các đề xuất sau (Ghi rõ các đề xuất)

3. Quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự

Căn cứ Điều 8 Thông tư 13/2021/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 13/02/2022) quy định về giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, người có thẩm quyền xử lý như sau:

– Trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền khắc phục quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự và Điều 7 Thông tư này thì thụ lý để giải quyết; nếu đơn không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết lý do hoặc hướng dẫn người khiếu nại bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại để được thụ lý để khắc phục.

– Trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự khác thì chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông báo cho người khiếu nại biết.

– Trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền hoặc đã có quyết định khắc phục khiếu nại có hiệu lực thì không thụ lý mà phải hướng dẫn, trả lời cho người khiếu nại. Hướng dẫn và đáp án chỉ thực hiện một lần. Không xem xét, thụ lý, giải quyết khiếu nại về hướng dẫn, phản hồi.

– Trường hợp lưu hồ sơ:

+ Việc khiếu nại đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời và khắc phục theo quy định của pháp luật nhưng đương sự tiếp tục có khiếu nại với cùng nội dung;

+ Đơn khiếu nại nặc danh, lấy tên người khác, không rõ địa chỉ, nhân danh tập thể, không có chữ ký, điểm chỉ của người khiếu nại;

+ Đơn bằng tiếng nước ngoài không có bản dịch công chứng;

+ Đơn có nội dung chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo;

+ Đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức;

+ Đơn bị rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ ràng, không đọc được;

+ Đơn gửi đồng thời đến nhiều cơ quan mà đã trình cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục;

+ Đơn khởi kiện không xác định rõ người khiếu nại hoặc hành vi bị khiếu nại nhưng đã mời người khiếu nại hai lần để xác định nội dung khiếu nại hoặc đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu nhưng người khiếu nại không đến, không giao theo yêu cầu mà không tốt gây ra.

Thời hạn nộp đơn là một năm, khi hết thời hạn nộp đơn sẽ được xem xét, quyết định việc hủy đơn theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp có đơn khiếu nại về việc cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới không thụ lý thì người có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại được xử lý như sau:

+ Nếu việc cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới không thụ lý, khắc phục khiếu nại là có căn cứ thì trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại;

+ Nếu nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền khắc phục của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới và đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới khắc phục theo quy định. thời gian để thông báo cho người khiếu nại.

– Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại. Việc ủy ​​quyền phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện hợp pháp của người đó thực hiện việc khiếu nại.

Tương tự, trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu đơn khiếu nại hoãn thi hành án dân sự mới nhất 2023 mà Công ty luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách hàng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu còn vướng mắc về vấn đề nêu trên hoặc vấn đề pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được tư vấn. tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài để kịp thời hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu cần báo giá dịch vụ pháp lý, bạn có thể gửi yêu cầu báo giá phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận thông tin sớm nhất! Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý vị! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất 2023 bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất 2023 của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Phân tích bài thơ Tức cảnh Pác Bó hay nhất

Viết một bình luận