Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ, bầu bí thư chi bộ mới nhất 2023

Bạn đang xem: Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ, bầu bí thư chi bộ mới nhất 2023 tại thcsdongphucm.edu.vn

Cứ mỗi mùa bầu cử đại hội chi bộ và bầu bí thư chi đoàn là mọi người lại tất bật chuẩn bị cho đại hội được tốt nhất. Vậy mẫu phiếu bầu đại hội chi bộ và bí thư chi bộ mới nhất năm 2023 được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Quy chế bầu cử trong Đảng

Mục đích thành lập tổ hỗ trợ kiểm phiếu khi bầu cử Tổ chủ trì thành lập tổ hỗ trợ kiểm phiếu để xin ý kiến ​​với tư cách là thành viên tổ thư ký. Trong trường hợp cần thiết, đoàn chủ trì có thể chọn một số đại biểu chính thức (trong đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính thức (trong đại hội đảng viên) không có tên trong danh sách ứng cử. cử tham gia tổ kiểm phiếu (Mục 7 Hướng dẫn 03-HD/TW năm 2020)

Quyền bầu cử được quy định chi tiết (Điều 15 Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 – Điều 15, Điều 18, Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 – Mục 22 Quy định 24/QĐ/TW năm 2021)

Bạn đang xem bài viết: Mẫu phiếu bầu đại hội chi bộ và bí thư chi bộ mới nhất 2023

– Chỉ có đại biểu chính thức đại hội đại biểu các cấp, đại biểu đại hội đảng viên chính thức mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

– Tại đại hội đảng, đảng viên tạm thời sinh hoạt và đảng viên dự bị không có quyền biểu quyết

– Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên; Mỗi chi bộ có ít nhất 3 đảng viên chính thức. Chi bộ có đông đảng viên thì có thể chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng bầu tổ trưởng, nếu cần bầu tổ phó; Tổ đảng hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi ủy

– Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức thì bầu bí thư; nếu cần thì bầu phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi đoàn, tổng số chi ủy viên.

– Chi bộ có từ chín đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; Chi bộ có đông đảng viên thì bầu không quá bảy đảng viên. Chi bộ trực tiếp bầu cấp ủy chi bộ trước, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số đảng viên. Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư

– Trường hợp chi bộ bầu lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ phiếu bầu để bầu làm bí thư chi bộ thì cấp uỷ cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ cử một đồng chí trong chi uỷ. đảng viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư điều hành hoạt động của chi bộ

– Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên

Đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên của tổ chức cơ sở đảng do cấp ủy cơ sở triệu tập năm năm một lần, có thể triệu tập sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm.

2. Trường hợp Đảng viên vi phạm quy định về bầu cử thì xử lý như thế nào?

Tổ chức đảng nếu vi phạm quy định về bầu cử trong Đảng sẽ bị xử lý theo quy định cụ thể (Điều 12 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022).

– Vi phạm một trong các trường hợp gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử lý kỷ luật khiển trách:

+ Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc kê khai hồ sơ ứng cử, đề cử, thẩm định hồ sơ ứng cử viên dẫn đến sai phạm trong quá trình bầu cử

Chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử dẫn đến bỏ sót, vi phạm hoặc gian lận trong bầu cử.

+ buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bầu cử theo quy định, để xảy ra các hành vi gây rối, cản trở, đập phá gây mất an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

+ Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thẩm định, xét duyệt nhân sự dẫn đến giới thiệu, đề cử người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện bầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan. Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

– Vi phạm lần đầu thuộc các trường hợp quy định tại điều trên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

Có chủ trương vận động nhân dân tự ứng cử hoặc nhận giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội khác trái quy định.

+ Buông lỏng lãnh đạo dẫn đến lợi dụng vận động, ảnh hưởng tập thể để giới thiệu, bầu những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận. Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội

+ buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát thiếu trách nhiệm dẫn đến vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bầu cử

+ Biết cấp ủy viên, tổ chức Đảng có hành vi mua chuộc, xúi giục, ép buộc người khác hoặc vận động bầu trái quy định, lãnh đạo của cấp ủy mà không ngăn chặn hoặc xử lý kịp thời. .

Kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với những trường hợp có chủ trương, việc làm trái với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đảng viên vi phạm quy chế bầu cử sẽ bị xử lý cụ thể (Điều 27 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022)

– Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây gây hậu quả ít nghiêm trọng thì xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

+ Được giao nhiệm vụ tổ chức và tiến hành bầu cử nhưng thiếu trách nhiệm rà soát, thẩm định, xem xét hồ sơ ứng cử viên

+ Thực hiện không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bầu cử

+ Không thực hiện quyền, nghĩa vụ về bầu cử theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi gây rối an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

– Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc buộc giữ chức vụ nếu có chức vụ.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn để cản trở, tác động, gây áp lực buộc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cử người thân của mình vào các chức vụ lãnh đạo. lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội

+ Tự ứng cử, nhận đề cử, đề cử các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội khi chưa được phép của tổ chức đảng có thẩm quyền

+ Chịu trách nhiệm trong việc thẩm định, phê duyệt nhân sự nhưng bổ nhiệm người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội

+ Không trung thực trong kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử, có hành vi gian dối trong thực hiện quy chế bầu cử

+ Mua chuộc, xúi giục, ép buộc, vận động bầu cử trái pháp luật

+ Không trung thực trong việc kê khai, nhận xét, xác nhận, thẩm định hồ sơ, lý lịch, tài sản, thu nhập của ứng cử viên theo quy chế bầu cử

+ Không chấp hành sự giới thiệu của tổ chức đảng về ứng cử, đề cử vào các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

– Trường hợp vi phạm các quy định trên gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức buộc thôi học.

Tổ chức hành nghề giả mạo hồ sơ, gian lận phiếu cử tri hoặc làm sai lệch kết quả bầu cử, đe dọa, cản trở người khác thực hiện quyền ứng cử, đề cử, bầu cử.

+ Hành vi, hành vi phá hoại cuộc bầu cử

+ Tổ chức lực lượng, có tính chất bè phái, bè phái để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử, đề cử trái pháp luật vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội

3. Mẫu phiếu bầu đại hội chi bộ và bí thư chi bộ mới nhất năm 2023 (download)

Đại hội Đảng A

NHIỆM KỲ 2022 – 2025

*

(Dấu Đảng ủy cơ sở)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

T, ngày 14 tháng 4 năm 2023

GIỌNG NÓI BẦU CỬ

Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2025

(Xếp theo vần A, B, C)

(Phiếu bầu bí thư, phó bí thư có mẫu như nhau)

————

1. BẦU BẦU BẰNG SÁCH BÉ

1 – Đ/c: Nguyễn Văn A

2 – Đồng chí: Nguyễn Văn B

3 – Đ/c: Nguyễn Văn C

4 – Đ/c: Nguyễn Văn D

5 – Đ/c: Phạm Thị A

6 – Đ/c: Phạm Thị B

7 – Đ/c: Phạm Thị C

(Nếu bạn không bỏ phiếu cho bất kỳ ai, hãy gạch một dòng giữa họ và tên của bạn)

2. Bỏ phiếu KHÔNG có số dư (bỏ phiếu 3 ăn 3, hoặc 5 ăn 5)

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
Đầu tiên nguyễn văn á
2 Nguyễn Văn B
3 Nguyễn Văn C

(Nếu bầu cho ai thì đánh dấu X vào ô đồng ý, nếu không bầu cho ai thì đánh dấu X vào ô không đồng ý).

(Các chi đoàn căn cứ số lượng nhân sự, in danh sách trực tiếp vào phiếu, không viết tay)

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin về chủ đề mẫu phiếu bầu đại hội chi bộ bầu bí thư chi bộ mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các bài viết về chủ đề quy định bầu, nhiệm vụ cấp ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi đoàn (kể cả chi đoàn cơ sở) của Luật Minh Khuê. Mọi vướng mắc bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số. Gọi 1900.6162 hoặc gửi email yêu cầu chi tiết đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ ​​Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Bạn thấy bài viết Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ, bầu bí thư chi bộ mới nhất 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ, bầu bí thư chi bộ mới nhất 2023 bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ, bầu bí thư chi bộ mới nhất 2023 của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Đoạn trích Số phận con người

Viết một bình luận