Mẫu Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 3)

Bạn đang xem: Mẫu Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 3) tại thcsdongphucm.edu.vn

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo chấp thuận vị trí việc làm sử dụng người lao động nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Mục lục

1. Thông báo chấp thuận vị trí việc làm sử dụng người lao động nước ngoài theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH

Kính thưa: ……………….

Theo đề nghị tại văn bản số……. ngày…….tháng………..của (tên doanh nghiệp/tổ chức) và phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………….., Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố … ……….. thông báo về các vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được phép sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Vị trí việc làm; số người; thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc):……………………..…………

2. Vị trí việc làm; số người; thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc):……………………………………………………….

II. VỊ TRÍ LÀM VIỆC KHÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Vị trí việc làm; Số người:……………………

Lý do: ……………………………………………………

2. Vị trí việc làm; Số người:……………………

Lý do: ……………………………………………………

(Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu Vụ LĐ-TB&XH.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tuy nhiên, mẫu thông báo chấp thuận vị trí việc làm sử dụng người lao động nước ngoài theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hiện đã hết hiệu lực. Hôm nay, mẫu thông báo chấp thuận vị trí việc làm sử dụng người lao động nước ngoài được ban hành theo Nghị định mới nhất, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

2. Mẫu thông báo chấp thuận vị trí việc làm sử dụng người lao động nước ngoài theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải ngay:>>>> Mẫu thông báo chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài

BỘ LAO ĐỘNG – ĐỊNH GIÁ VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

Con số: ……………

Phê duyệt vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài

..………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: Công ty TNHH

Theo đề nghị tại Văn bản số 09 ngày 20/5/2023 của Công ty TNHH MTV Môi trường và được sự chấp thuận của UBND tỉnh/thành phố Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo vị trí việc làm mà (tên doanh nghiệp /tổ chức) được phép sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Vị trí việc làm (quản lý/tổng ​​giám đốc/chuyên gia/công nhân kỹ thuật) lao động kỹ thuật; Chức danh công việc; số lượng (người) 03 người; thời hạn công tác từ 20/05/2023 đến 20/05/2028, làm việc tại MT . TNHH

2. Vị trí công việc (nếu có) (quản lý/tổng ​​giám đốc/chuyên gia/lao động kỹ thuật); Chức danh công việc; số người; thời gian làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), phương thức làm việc, địa điểm làm việc.

II. VỊ TRÍ LÀM VIỆC KHÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Vị trí công việc (quản lý/tổng ​​giám đốc/chuyên gia/lao động kỹ thuật); Chức danh công việc; Số lượng (người): Công nhân kỹ thuật, 03 người

Lý do: yêu cầu không phù hợp.

2. Vị trí công việc (nếu có) (quản lý/tổng ​​giám đốc/chuyên gia/lao động kỹ thuật); Chức danh công việc; số lượng (người):

Lý do:

Đơn vị MT có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

Người nhận:

-Như trên

– Cứu

Giám đốc/Chủ tịch UBND tỉnh

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Nội dung được chúng tôi tô màu đỏ là nội dung gợi mở, tuy nhiên bạn có thể thay thế bằng nội dung khác để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

3. Hướng dẫn viết thông báo chấp thuận vị trí việc làm có sử dụng người lao động nước ngoài

Thông báo chấp thuận vị trí việc làm của người sử dụng lao động là một trong những văn bản được sử dụng khá phổ biến khi cơ quan có thẩm quyền thông báo cho tổ chức tư nhân xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài. ngoài một vị trí công việc nhất định. Theo đó, thông báo chấp thuận vị trí việc làm của người sử dụng lao động là văn bản cần được khắc phục về nội dung và thể thức của văn bản.

– Về thể thức, thông báo chấp thuận vị trí lao động nước ngoài phải được trình bày trên khổ giấy A4 sạch đẹp, không nhàu nát hoặc gạch chéo. Nhìn chung, phương pháp cần khắc phục những điều kiện cơ bản của một văn bản hành chính

Về nội dung, thông báo chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài phải được trình bày đầy đủ, nội dung thông báo phải chính xác. Ngày nay, mẫu thông báo chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài đã được phân bổ rất cụ thể tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bạn cũng có thể tải mẫu ngay trong phần 2 theo link mẫu mà chúng tôi đã phát để tiện theo dõi hơn.

4. Sử dụng lao động nước ngoài.

Theo Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về sử dụng lao động nước ngoài như sau:

Thứ nhất là về việc xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài:

– Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến ​​sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cho từng vị trí công việc. mà người lao động Việt Nam chưa khắc phục được thì báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). ) nơi người lao động nước ngoài dự kiến ​​làm việc theo mẫu số 01/PLI Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu 02/PLI Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Quyết định trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến ​​sử dụng người lao động nước ngoài.

– Các trường hợp người sử dụng lao động không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

+ Là trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Vào Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng để chào bán dịch vụ

+ Vào Việt Nam thời hạn dưới 03 tháng để xử lý các sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp có tác động hoặc có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam và chuyên gia nước ngoài đang ở Việt Nam không xử lý được

+ Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của đơn vị trách nhiệm hữu hạn có giá trị vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên.

+ Là chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của đơn vị cổ phần có giá trị vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên.

+ Vào Việt Nam để làm việc với tư cách nhà quản lý, tổng giám đốc, chuyên gia, lao động kỹ thuật dưới 30 ngày và không quá 3 lần trong một năm.

+ Vào Việt Nam để thực hiện các thỏa thuận quốc tế do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

+ Sinh viên đang theo học tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam; học viên thực tập trên tàu biển Việt Nam.

+ Thân nhân của thành viên Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo quy định

+ Có hộ chiếu công vụ để làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

+ Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

Thứ hai, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí việc làm theo Mẫu số 03/PLI. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp đến quý đơn vị liên quan đến việc thông báo chấp thuận vị trí việc làm có sử dụng lao động nước ngoài theo quy định. Nếu còn thắc mắc khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc địa chỉ email [email protected] để được hướng dẫn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết khác của chúng tôi dưới đây:

Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2023 là gì?

Thủ tục tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động của người nước ngoài có thời hạn bao lâu?

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Bạn thấy bài viết Mẫu Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 3) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 3) bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 3) của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bức tranh thôn Vĩ Dạ trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ hay nhất - Ngữ văn lớp 11

Viết một bình luận