Vật lý 10 bài 28: Thuyết động học phân tử chất khí, Cấu tạo chất, Khí lý tưởng là gì?

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 28: Thuyết động học phân tử chất khí, Cấu tạo chất, Khí lý tưởng là gì? tại thcsdongphucm.edu.vn

Vật Lý 10 bài 28: Thuyết động học phân tử chất khí, Cấu tạo của chất, Khí lí tưởng là gì?. Nước đá, nước và nước đều được cấu tạo từ cùng một loại phân tử nước, nhưng nước đá có thể tích và hình dạng riêng, nước có thể tích riêng nhưng có hình dạng bình chứa, còn nước thì không. hình dạng và khối lượng riêng lẻ.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của các chất, nội dung của thuyết động học phân tử chất khí. sau đó vận dụng trả lời một số câu hỏi, bài tập để nắm vững nội dung lý thuyết.

I. Cấu trúc chất

1. Những điều đã học về cấu tạo chất

– chất được tạo thành từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử;

– các phân tử chuyển động không ngừng;

– các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

2. Lực phân tử

• Các vật thể có thể duy trì hình dạng và thể tích của chúng vì các phân tử cấu tạo nên vật thể đó đồng thời có lực hút và lực đẩy. Độ lớn của các lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.

Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực hút nhỏ hơn lực đẩy.

Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy.

– Khi khoảng cách giữa các phân tử vô cùng lớn (lớn gấp nhiều lần kích thước phân tử) thì lực tương tác giữa chúng coi như không đáng kể.

3. chất rắn, chất lỏng, chất khí

Ở thể khí, các phân tử ở rất xa nhau (khoảng cách giữa các phân tử lớn hơn kích thước của chúng hàng chục lần). Các lực liên phân tử yếu đến mức các phân tử chuyển động hỗn loạn hoàn toàn. Do đó, chất khí không có hình dạng và thể tích xác định. Chất khí chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.

– Ở trạng thái rắn, các phân tử ở gần nhau (khoảng cách giữa các phân tử chỉ bằng kích thước của chúng). Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn rất mạnh nên giữ các phân tử chất rắn rất mạnh nên nó giữ các phân tử này ở những vị trí nhất định và làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh những vị trí đó. trạng thái cân bằng xác định này. Do đó, chất rắn có thể tích xác định và hình dạng xác định.

chạy

Trạng thái lỏng được coi là trạng thái trung gian giữa trạng thái khí và trạng thái rắn. Lực tương tác giữa các phân tử ở trạng thái lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở trạng thái khí nên giữ cho các phân tử không dịch chuyển ra xa nhau. Do đó, chất lỏng có thể tích riêng xác định. Tuy nhiên, lực này không đủ mạnh như trong chất rắn để giữ các phân tử ở những vị trí xác định. Các phân tử ở trạng thái lỏng cũng dao động xung quanh vị trí cân bằng nhưng không đứng yên mà chuyển động. Do đó, chất lỏng không có hình dạng của riêng nó, mà có hình dạng của phần bình chứa nó.Dài

II. Thuyết động học phân tử chất khí

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí

• Thuyết động học phân tử chất khí ra đời từ những năm đầu thế kỷ 18, nội dung cơ bản như sau:

– Chất khí được tạo thành từ các phân tử riêng biệt, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

– các phân tử khí chuyển động hỗn loạn vô tận; Hành trình này càng nhanh, nhiệt độ của khí càng cao.

Trong quá trình chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình.

• Mỗi phân tử khí va chạm với thành bình thì tác dụng lên thành bình một lực không đáng kể, nhưng vô số phân tử khí va chạm với thành bình thì tác dụng lên thành bình một lực đáng kể. Lực này gây ra áp suất của chất khí lên thành bình.

2. Thế nào là khí lý tưởng?

Khí lý tưởng là khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.

III. Bài tập về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí

* Bài 1 trang 154 SGK Vật Lý 10: Sơ lược về cấu tạo chất

° Lời giải bài 1 trang 154 SGK Vật Lý 10:

– chất được tạo thành từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử.

– các phân tử chuyển động không ngừng.

– các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

* Bài 2 trang 154 SGK Vật Lý 10: So sánh chất khí, chất lỏng, chất rắn ở những khía cạnh sau:

– loại phân tử,

– Tương tác phân tử

– du lịch phân tử

° Lời giải bài 2 trang 154 SGK Vật Lý 10:

• Ở thể khí, các nguyên tử và phân tử cách xa nhau.

– Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử rất yếu nên nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn loạn hoàn toàn. Do đó, chất khí không có hình dạng và thể tích xác định. Chất khí luôn chiếm thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.

• Ở trạng thái rắn, các nguyên tử, phân tử ở gần nhau.

– Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn là vô cùng mạnh nên giữ nguyên tử, phân tử này ở những vị trí xác định và chỉ dao động quanh những vị trí cân bằng xác định. Cái này. Như vậy, chất rắn có thể tích xác định và hình dạng xác định.

• Chất lỏng được coi là chất trung gian giữa chất khí và chất rắn.

– Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các nguyên tử và phân tử chất khí nên các nguyên tử và phân tử không thể phân tán ra xa nhau. Kết quả là chất lỏng có một thể tích riêng xác định. Tuy nhiên, lực này không đủ mạnh như trong chất rắn để giữ nguyên tử và phân tử ở những vị trí xác định. Các nguyên tử, phân tử chất lỏng cũng dao động xung quanh các vị trí cân bằng, nhưng các vị trí này không cố định mà chuyển động. Như vậy chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của bình chứa nó.

* Bài 3 trang 154 SGK Vật Lý 10: Nêu tính chất chuyển động của phân tử

° Lời giải bài 3 trang 154 SGK Vật Lý 10:

+ Loại phân tử: đều như nhau (cùng chất)

Tương tác phân tử: khí < lỏng < rắn

+ sự di chuyển của phân tử:

– Khí: tự do, hỗn loạn

– Chất lỏng: di chuyển xung quanh các vị trí cố định trong thời gian ngắn rồi di chuyển đến vị trí khác.

– Chất rắn: di chuyển quanh một vị trí cố định.

* Bài 4 trang 154 SGK Vật Lý 10: khái niệm về khí lí tưởng

° Giải bài 4 trang 154 SGK Vật Lý 10:

– khái niệm: Khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm với nhau.

* Bài 5 trang 154 SGK Vật Lý 10: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phân tử?

A. đi bộ không ngừng

B. Giữa các phân tử có khoảng cách

C. Có lúc đứng yên, có lúc đi

D. Vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

° Lời giải bài 5 trang 154 SGK Vật Lý 10:

• chọn đáp án: C. Có lúc đứng yên, có lúc đi

– Theo thuyết động học phân tử: các phân tử chuyển động hỗn loạn vô tận, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao.

* Bài 6 trang 154 SGK Vật Lý 10: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì giữa các phân tử

A. Chỉ có lực hút

B. Lực đẩy duy nhất

C. Có cả lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút

D. Có cả lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy kém hơn lực hút.

° Giải bài 6 trang 154 SGK Vật Lý 10:

• chọn đáp án: C. Có cả lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút

Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy.

* Bài 7 trang 155 SGK Vật Lý 10: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phân tử các chất ở thể khí?

A. đi lại hỗn loạn

B. không ngừng đi bộ

C. đi lại hỗn loạn và không ngừng nghỉ

D. vật chuyển động hỗn loạn quanh vị trí cân bằng cố định.

° Lời giải bài 7 trang 155 SGK Vật Lý 10:

• lựa chọn đáp án: D. chuyển động hỗn loạn quanh vị trí cân bằng cố định.

* Bài 8 trang 155 SGK Vật Lý 10: Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy.

° Lời giải bài 8 trang 155 SGK Vật Lý 10:

– Có lực hút giữa các phân tử; Ví dụ: 2 giọt nước tiếp xúc với nhau thì hút nhau tạo thành giọt nước.

– Giữa các phân tử có lực đẩy; Ví dụ: Cho khí vào xi lanh rồi đẩy pít-tông để nén. Ta chỉ nén khí đến một thể tích nhất định vì khi đó lực đẩy giữa các phân tử là cực lớn, chống lại lực nén của pít-tông.

Hi vọng bài viết Thuyết động học phân tử chất khí, cấu tạo của vật chất, khí lý tưởng là gì trên đây hữu ích với các bạn. Mọi góp ý và thắc mắc các em để lại bình luận bên dưới bài viết để thầy cô trường Cmm.edu.vn ghi nhận và hỗ trợ các em, chúc các em học tập tốt.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Vật lý 10 bài 28: Thuyết động học phân tử chất khí, Cấu tạo chất, Khí lý tưởng là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Vật lý 10 bài 28: Thuyết động học phân tử chất khí, Cấu tạo chất, Khí lý tưởng là gì? bên dưới để Trường THCS Đồng Phú có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsdongphucm.edu.vn của Trường THCS Đồng Phú

Nhớ để nguồn bài viết này: Vật lý 10 bài 28: Thuyết động học phân tử chất khí, Cấu tạo chất, Khí lý tưởng là gì? của website thcsdongphucm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn sinh vật học 10 năm 2021 – 2022

Viết một bình luận